Produkter


Kvalitéprodukter för industriell bruk 

Processindustrin kräver i dag en allt större tillgänglighet av sina anläggningar. Stora investeringar i maskiner och utrustningar medför att kravet på minimerade avbrott ökar och i takt med detta ställs högre krav på ingående materialleveranser i nya investeringar. Keyvent arbetar kontinuerligt, genom sin entreprenadverksamhet, nära marknaden och får genom detta arbete möjlighet att på nära håll studera de behov som ställs. Keyvent haft förmånen att tillsammans med våra kunder utveckla ett antal produktideér som visat sig ha blivit en tillgång för företaget i den allt hårdare konkurrensen.


Affärside 

Keyvent Produktavdelning skall erbjuda kvalitativa produkter för i första hand industrin men också andra kundsegment där produkternas specifika utformning kan komma till sin rätt. 


Keyvent Produktavdelning skall bevaka och utveckla de behov av nytänkande som marknaden hela tiden står inför. Vi skall erbjuda kunden produkter med kvalité som anpassa till kundens specifika önskan. Genom vår nära samarbete med våra tillverkare har vi möjlighet att skräddarsy vissa produkter helt enligt kundens önskemål och krav. Produkterna är utförda enligt de lagar och förordningar som gäller och i tillämpliga fall alltid CE-märkta. 


Keyvent Produktavdelning skall ha höga krav på att alltid prioritera uppgjorda leveranstidplaner och vara lyhörda för marknadens behov av utveckling. Genom att arbeta nära med övriga delar i företaget skall vi alltid erbjuda kunden det förmånligaste alternativet. 


Keyvent produktutbud består av: 

• Cirkulationskylare typ CKA med rostfritt utförande. 

• Fläktrum typ Keyroom i rostfritt eller valfritt materialutförande. Storlekar från 75000m3/h och större. 

• Pelaraggregat för industriellt bruk i rostfritt eller valfri materialutförande. Storlekar upp till 50000 m3/h. 

 • Ljuddämpare typ Tystaren speciellt lämpad för fuktig, förorenad luft inom industrin. Patentsökt. 

• Specialdämpade aggregatrum för hydraulaggregat och dylikt. 

• Frånluftsaggregat typ kombi för industriell bruk med höga krav på ljuddämpning. 

• Strålningsskydd för avskärmning av strålningsvärme från varma kroppar. (under utveckling). 


Kvalitetspolicy 

• Företaget skall inom sitt verksamhetsområde utföra arbeten i enlighet med gjorda överenskommelser/specificerade krav så att överensstämmelse uppnås mellan vårt arbete och kundens krav och förväntningar. 

• Kvalitet är det effektivaste sättet att öka våra marknadsandelar och minska våra kostnader. 

• Du som medarbetare är i samverkan med andra ansvarig för kvaliteten och leveranssäkerhet i ditt arbete.

 • Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse. Mäts med regelbundna erfarenhetsåterföringsmöten. 

• Kvalitets - och miljöarbetet för våra produkter skall stimuleras genom personalutbildning, utveckling av arbetsmetoder och arbetsorganisation och användning av effektiva hjälpmedel. 

• Keyvent Produktavdelning arbetar i övrigt enligt företagets kvalitetspolicy. 

• VD ansvarar för att denna policy är förstådd, tillämpad och upprätthållen på alla nivåer i organisationen. 


Miljö 

Miljösäkring av produkterna ingår som en integrerad del i Keyvent:s kvalitetsarbete. I dialog med våra kunder tas hänsyn till tänkbara miljöaspekter genom att alternativa materialval kan diskuteras. Vår kompetens gör det möjligt att anpassa teknik för att tillvarata miljömässiga fördelar. 


Miljöpolicy 

• Vårt arbete skall styras av kretsloppsprincipen och vi skall hushålla med samtliga resurser. 

• Vi skall aktivt informera om miljöförbättrande åtgärder inom vårt affärsområde. 

• Vi skall använda varudeklarerade produkter med minimal påverkan på miljön. 

• Vårt arbete skall styras av ständiga förbättringar inom miljöområdet. 

• I det dagliga arbetet skall varje medarbetare och våra anlitade tillverkare visa ett personligt miljöansvar och följa gällande lagstiftning, miljöbestämmelser och företagets miljöpolicy. 

• Vi arbetar efter den av företaget upprättad och fastslagna miljöpolicyn. 


Lokaltyper 

Våra produkter erbjuds till bl a följande lokaltyper: 

• Processlokaler 

• Övriga Industrilokaler 

• El tekniska driftrum 

• Laboratorier 


Dessutom för färdigisolerade rör: 

• Fjärrvärme med svart utförande 

• För industrin, rostfritt eller syrafast utförande 


Kunder 

Våra kunder finns inom industrin med tyngdpunkt mot Skogsindustrin. Viss del av verksamheten riktas mot den allmänna sektorn (fjärrvärme). 


Geografisk täckning 

Keyvent Produktavdelning bedriver sin verksamhet från Örnsköldsvik, Sundsvall och Stockholm. 


Huvudansvarig för produktförsäljning och tillverkning finns placerad i Örnsköldsvik.